Anabolicke steroidy objem

20 Tabulka 1 Vzájemné humorální vztahy ovlivňující reprodukční funkce Místo produkce Hormon (zkratka) Vztah k funkci reprodukčního systému Hypotalamus kortikoliberin (CRH) inhibuje sekreci FSH a LH i TES a EST Adenohypofýza gonadoliberin (GrRH) somatoliberin (GHRH) tyreoliberin (TRH) folikulostimulující hormon (FSH) luteinizační hormon (LH) prolaktin (PRL) tyreotropní hormon (TSH) somatotropní hormon (STH) stimuluje sekreci FSH a LH stimuluje sekreci STH stimuluje sekreci TSH řídí spermatogenezi a oogenezi řídí sekreci pohlavních hormonů při stresu snižuje FSH a LH, i TES a EST stimuluje metabolické hormony T3 a T4 stimuluje ILGF-1 Štítná žláza tyroxin (T4) nedostatek nebo nadbytek může vyvolat trijodtyronin (T3) infertilitu (viz myxedém či Basedowova ch.) Pankreas inzulin (INS) metabolický hormon, má vztah k poruchám příjmu potravy a k sexuálním dysfunkcím Kůra nadledvin glukokortikoidy inhibují sekreci GrRH a tím i FSH a LH Varlata testosteron, estradiol (TES,EST) dehydroepiandrosteron (DHEA) stres může u ženy vyvolat amenoreu, metroragie a maskulinizaci Leydigovy buňky testosteron (TES) hlavní androgen řízený FSH i LH dihydrotestosteron (DHT) insulin-like growth factor (ILGF-1) androgen účinnější než TES Sertoliho buňky aktivin (ACT) aktivuje sekreci FSH Vaječníky inhibin (INH) estradiol (EST) růstový faktor spermatogeneze (řízen STH) inhibuje sekreci FSH v malém množství (více v nadledvinách) Graafův folikul estradiol (EST) hlavní estrogen řízený FSH i LH žluté tělísko progesteron (PRG) vztah k těhotenství, stimuluje GT i GnRH obě struktury testosteron (TES) v malém množství, více v nadledvinách insulin-like growth factor (ILGF-1) růstový faktor oogeneze (řízen STH) Tuková tkáň leptin marker % tuku, vztah k nutričním poruchám a další adipokiny: resistin interleukin 6 tumor necrosis aktor (TNF α) ovlivňují citlivost na inzulín a mají vztah k poruchám hmotnosti a dysfunkcím (především k poruchám menstruačního cyklu) Mozková tkáň β endorfiny inhibují produkci GnRH gamaaminomáselná k. (GABA) glutamát neuropetid Y noradrenalin inhibuje produkci GnRH stimuluje produkci GnRH stimuluje produkci GnRH stimuluje produkci GnRH 20 CK_1012_1indd :58:08

Každá strana v co největší proveditelné míře zajistí, aby byly na jejím území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté standardy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné Základní zásady pro účinný bankovní dohled Basilejského výboru pro bankovní dohled, Základní zásady a metodika pojišťovnictví schválené v Singapuru dne 3. října 2003 Mezinárodní asociací orgánů pro dozor v pojišťovnictví, Cíle a principy regulace cenných papírů Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD"), Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely G20 a Čtyřicet doporučení pro boj proti praní peněz a Devět zvláštních doporučení pro boj proti financování terorismu Finančního akčního výboru.

79 Česká kinantropologie 2012, Vol. 16, no. 2, p LATENTNÍ STRUKTURA ANNETTOVÉ DOTAZNÍKU RUKOVÉ PREFERENCE V ČESKÉ POPULACI* LATENT STRUCTURE OF THE ANNETT S HANDEDNESS QUESTIONNAIRE IN CZECH POPULATION MARTIN KOMARC 1, IVANA HARBICHOVÁ 2 1 Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu 2 Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze SOUHRN Diagnostika laterality, potažmo rukovosti člověka, je předmětem zájmu mnoha teoreticky i prakticky zaměřených oborů. Jedním z nejpoužívanějších diagnostických nástrojů ve výzkumu laterality je Annettové dotazník preference ruky (Annett, 1970). Cílem této studie bylo ověření latentní struktury tohoto diagnostického prostředku na populaci středoškolských studentů (N = 183) v českém prostředí. Pomocí strukturálního modelování jsme dospěli k závěru, že Annettové dotazník preference ruky je unidimenzionálním diagnostickým prostředkem. Byly identifikovány čtyři položky (jehla/nit, zametání, lopata, víčko láhve), které nepřispívají dostatečně k měření zamýšleného teoretického konstruktu. Doporučujeme proto tyto položky při použití AHQ v českém prostředí z dotazníku vyloučit. Po jejich vyloučení je možné vytvářet reliabilní kompozitní skór (McDonaldovo ω = 0,97) jednoduchým součtem výsledků ve zbylých osmi položkách (není nutné přiřazení odlišných vah jednotlivým položkám). Klíčová slova: lateralita, diagnostika, faktorová analýza, teoretický konstrukt. ABSTRACT Annett s handedness questionnaire is one of the most frequently used diagnostics tool in laterality research. The aim of this study was to evaluate the latent factor structure of this diagnostic tool in a polulation of Czech high-school students (N = 183). Using the structural equation modeling we concluded that the Annett s handedness questionnaire is a unidimensional instrument. We identified four items in the questionnaire (needle, sweeping, showeling, lid open), which do not contribute adequately to measuring intended theoretical concept. Thus we recommend exclusion of these items when using AHQ in Czech environment. After their removal it is possible to create * Tento příspěvek byl součástí Výzkumného záměru MŠMT ČR MSM a byl realizován s podporou projektu SVV CK_1012_ :24:43

Anabolicke steroidy objem

anabolicke steroidy objem

Media:

anabolicke steroidy objem

http://buy-steroids.org